Tietosuojaseloste

Päivitetty: 31.10.2018

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.
Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa.

Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Hyvinkään Maansiirto Oy
Y-tunnus: 0125509-9
Osoite: Martinkatu 32, 05830 Hyvinkää
Puhelin: 010 2356 120

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jukka Rasimus
Sähköposti: posti@hymasi.fi

Rekisterin nimi
Hyvinkään Maansiirto Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot itse.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen ja analysointiin.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.

Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.

Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.

Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.

Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Titteli
Yhteystiedot
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Yrityksen laskutustiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakassuhteen hoidon yhteydessä mm. puhelimitse, verkkopalvelussa sekä asiakastapahtumissa.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus
Rekisterin sisältämät tiedot on säilytetty Hyvinkään Maansiirto Oy:n ylläpitämissä järjestelmissä, joissa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Asiakkaan tietoja saa käyttää vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.